இந்த கட்டுரையில் எளியமுறையில் எப்படி சம்பாதிப்பது அப்படிங்கறத பத்தி தமிழ் பிடிசி குறிப்பு அமைப்பு உங்களுக்கு விளக்குகிறது .

முதலில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த ( tamilbtc.com/huobi ) லிங்கை கிளிக் பண்ணி பதிவுசெய்யவும். Use Referral Code: kf323 direct Application

பின்பு இந்த லிங்க்ல கேஒய்சி(KYC) வெரிஃபிகேஷன் உங்களுடைய ஆதார் கார்டை வைத்து பண்ண வேண்டும்.

பின்பு P2P மாடலில் உங்கள் பணம் பத்தாயிரத்திற்கு…

TamilBTC- Vinothkumar

அன்புள்ள மதிப்புமிக்க பயனர்களே,

Huobi Global ஆனது, டிசம்பர் 14 அன்று 10:00 மணிக்கு (UTC) எங்களின் புத்தம் புதிய டோக்கன் பட்டியல் தளமான Primelist இல் Unbound Finance (UNB) பட்டியலிடப்படும்.

Huobi Primeஐப் போலவே, Primelist என்பது Huobi இல் ஒரு புதிய டோக்கன் பட்டியல் தளமாகும், மேலும் உயர்தர டோக்கன்களைப் பட்டியலிட எங்கள் சேனல்களை விரிவுபடுத்துகிறது. …

Source: Trakx

Mapping out notable token investments from leading Crypto VC funds

  • Coinbase Ventures: Uniswap, Compound, Matic, Near, UMA, Celo, Reserve Right, Arweave, Dodo, Keep Network, Audius, Rally
  • Multicoin Capital: Binance coin, Solana, Aave, Ftx, Thorchain, Algorand, The Graph, Near protocol, Sushiswap, Helium, Flow, Arweave, Livepeer, Serum, Alpha finance, Skale…

BTC BCH LTC ETH Price Prediction

January 6,2021

ETHEREUM PRICE ANALYSIS

Ethereum is a decentralized platform for applications. Applications build on it can use smart contracts — computer algorithms which execute themselves when data is supplied to the platform. There is no need for any human operators.

Ethereum price today

BTC BCH LTC ETH Price Prediction

January 5,2021

ETHEREUM PRICE ANALYSIS

Ethereum is a decentralized platform for applications. Applications build on it can use smart contracts — computer algorithms which execute themselves when data is supplied to the platform. There is no need for any human operators.

Ethereum price today

Tamil BTC

Tamilnadu Crypto Members Page www.tamilbtc.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store